งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยงานสามารถแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ fatih escort พ.ศ. 2564 ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Scroll to top