งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการบริหารพัสดุ

ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศยานพาหนะ

ประกาศการใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศประกันภัยรถราชการ

ระเบียบ

กลับไปหน้าหลัก

Scroll to top