งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  • ร่างเอกสารประกวดราคา
  • ประกาศประกวดราคาฯ
  • ราคากลาง
  • ประกาศผลผู้ชนะ
  • ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง
  • ขายทอดตลาด
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

More…

Scroll to top