งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติความเป็นมา

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย

 1. สำนักงานอธิการ
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะครุศาสตร์

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสำนักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สำนักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ ได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จะมีวาระอยู่ใน ตำแหน่ง 4 ปี

กลับไปหน้าหลัก

Scroll to top