งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล แบบวัด OIT (แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O5: ข้อมูลการติดต่อ
O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การให้บริการ
O15: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การปฏิบัติงาน
O16: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Scroll to top