งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภารกิจของหน่วยงาน

ปรัชญาสร้างสรรค์งาน บริการดีอย่างมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. สร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสำนักงานอธิการบดี
อัตลักษณ์บริการดี
ค่านิยมหลักSensitivity to context หมายถึง ไวต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ซึ่งต้องมองปัญหา โอกาส อุปสรรคต่างๆให้ถ่องแท้ เพื่อหาทางป้องกัน รวมถึงหาแนวทางพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
Performance หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล เน้นผลงานที่เกิดขึ้นจริง ตามรูปแบบของการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นผลลัพธ์
Excellent หมายถึง ดีเยี่ยม เข้าสู่ความเป็นเลิศ
Endurance หมายถึง มีความทรหดอดทน ทนทาน
Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์1. สำนักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดคุณค่าและคุณภาพ
3. มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน
4. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
5. มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และมีระบบกลไกประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกาาภายใน ระดับ “ดีมาก”
ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการและบริการอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ

กลับไปหน้าหลัก

Scroll to top