งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย ลว.29เมย.65

Scroll to top