งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย ลว.29เมย.65

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภา8xschttps://www.nehlsencomm.comพหรือทำลาย ลว.29เมย.65 avcılar escort

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย ลว.29เมย.65
Scroll to top