งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระสาคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สาระสาคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด […]

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห […]

E-Book ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Update 4 กค.2561

E-BOOKข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ […]

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย ลว.29เมย.65

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีแปรสภา8xsc […]

Scroll to top