งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขยายวงเงินหรือมอบให้พัสดุกลางจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขยายวงเงินหรือมอบให้พัสดุกลางจัดซื […]

Scroll to top