งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2563

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกหน่วยงาน esenyurt escort ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2563 ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ โดยส่งผลการตรวจสอบได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2563
Scroll to top