งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  • ร่างเอกสารประกวดราคา
  • ประกาศประกวดราคาฯ
  • ราคากลาง
  • ประกาศผลผู้ชนะ
  • ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง
  • ขายทอดตลาด
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

More…

ประกาศข่าว…

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา (update 21 มี.ค.67)Img

Scroll to top