ประวัติความเป็นมา สำนักงานอธิการบดี  
     พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสำนักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ
 
               สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สำนักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
      มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ ได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จะมีวาระอยู่ใน ตำแหน่ง ๔ ปี
 
   
ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี พ้นจากตำแหน่งด้วย  ปัจจุบัน นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   

วงเงินไม่เกิน 500,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ :
4
เมื่อวาน :
5
สัปดาห์นี้ :
253
สัปดาห์นี้ที่แล้ว :
240
เดือนนี้ :
700
เดือนที่แล้ว :
552
รวมทั้งหมด :
1,152
You IP : 35.175.191.150
Server Time : Tue 2019-Sep-24, 03:07:19

ราคาน้ำมันวันนี้