งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)

แบบฟอร์มการอนุมัติของความเห็นชอบ

แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการฯ

แบบฟอร์มเอกสารยื่นเสนอราคา

แบบฟอร์มในระบบ 3 มิติ Grow Finance MIS (3D)

แบบฟอร์มในระบบ E-GP Thai Government Procurement

แบบฟอร์มพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรณีวงเงินเกินอำนาจ

แบบฟอร์มครุภัณฑ์

แบบฟอร์มสัญญา

แบบฟอร์มอื่นๆ

กลับไปหน้าหลัก

Scroll to top